Intelligentie (NIO 2018)

Het advies van de basisschool over het best passende niveau van voortgezet onderwijs is leidend. Basisscholen bepalen zelf welke gegevens ze bij het advies betrekken. Hoe zorgt u als school voor een stevige onderbouwing? De NIO 2018 is daarbij hét hulpmiddel.

Wanneer de basisschool de intelligentie van de leerling meeneemt in het schooladvies, legt u een steviger fundament onder dit advies. De NIO 2018 geeft op basis van de geteste intelligentie en potentie van de leerling een advies over het juiste niveau van voortgezet onderwijs. Naast het beeld van de leerkracht die de leerling acht jaar heeft gevolgd, de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de persoonlijkheid, biedt de NIO 2018 de school een gedegen onderbouwing van het schooladvies.

De NIO 2018 is, behalve in groep 8, nu ook eind groep 7 al in te zetten voor het pré-advies.
De NIO 2018 kan klassikaal, voor een geselecteerd groepje leerlingen of individueel worden afgenomen. Indien hier behoefte aan is, kan de Praktijk meedenken over passend advies voor het vervolgonderwijs. School blijft hierbij verantwoordelijk voor het definitieve advies aan ouders en de leerling.

Sociaal-emotioneel functioneren (PMT-K-2 en NPV-J-3)

Naast de informatie van de NIO 2018, kan informatie over het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling het advies richting het voortgezet onderwijs nog verder verduidelijken. Het kan dan ook raadzaam zijn om bij één of meerdere leerlingen (naast de NIO) nog een aanvullend onderzoek uit te voeren. Dit aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van twee vragenlijsten: de PMT-K-2 en NPV-J-3.

De PMT-K-2 (Prestatie Motivatie Test voor Kinderen) meet de Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, en Positieve Faalangst.
De NPV-J-3 (Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst) meet 5 persoonlijkheidskenmerken (waaronder Volharding en Sociale Angst).

Leerlingbegeleiding vanuit een onderwijs-zorgarrangement (OZA)

Alle scholen kunnen bij Praktijk Van Gestel terecht om vanuit het onderwijs-zorgarrangement (OZA) extra zorg/ondersteuning te regelen voor hun leerling(en).

Sommige leerlingen hebben naast de reguliere ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig, omdat er sprake is van complexe problematiek. Een onderwijs-zorgarrangement combineert onderwijs en zorg en is een integrale samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Een onderwijs-zorgarrangement is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de aard van het arrangement.

Praktijk van Gestel kan extra ondersteuning bieden op het gebied van leerproblemen, zoals lezen/spelling/rekenen. Daarnaast kan de Praktijk ondersteuning bieden bij werkhoudingsproblemen, zoals leerlingen die veel moeite hebben met taakaanpak, planningsvaardigheden, en concentratie. Ook biedt de Praktijk extra zorg bij sociaal-emotionele problemen (o.a. faalangst en sociale vaardigheden).

Diagnostiek bij leerlingen

Niet alleen ouders, maar ook scholen kunnen bij Praktijk van Gestel terecht voor diagnostiek bij leerlingen.

Wilt u als school meer weten over de intelligentie van één of meerdere leerlingen, dan kunt u kiezen voor een WISC-V intelligentietest of NIO Intelligentietest voor Onderwijsniveau. In beide gevallen worden de resultaten met school (en ouders) besproken: wat zijn de sterke kanten van dit kind, en met welke vaardigheden heeft het kind nog moeite? Op basis hiervan kunnen concrete aanbevelingen worden gedaan voor het dagelijkse onderwijs aan het kind.

Daarnaast kan de Praktijk ook onderzoek uitvoeren naar het vaardigheidsniveau van een leerling voor de vakgebieden lezen/spelling/rekenen. Welke lesstof wordt al wel beheerst en waar zitten nog hiaten? Op basis van dit onderzoek kan de school (eventueel samen met Praktijk Van Gestel) een concreet handelingsplan opstellen waarin beschreven staat hoe de leerling verder begeleid kan worden.